Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Wienerberger

Splošni prodajni in dobavni pogoji za program zidne opeke Porotherm, fasadne opeke Terca in strešne kritine Tondach. Uporabljajo se pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenije. Z objavo novih Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev se preklicujejo vsi prej veljavni. Splošni prodajni in dobavni pogoji so sestavni del vsakega pravnega posla, zaključenega med prodajalcem in kupcem, v kolikor ni s posebnim pisnim dogovorom med strankama opredeljeno drugače. Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja veljajo od 15.01.2024 in veljajo do preklica ali izdaje novega cenika.
 
Wienerberger d.o.o., Boreci 49, SI-9242 Križevci pri Ljutomeru (v nadaljevanju prodajalec)

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja za program zidne opeke Porotherm in fasadne opeke Terca

Splošni prodajni in dobavni pogoji se uporabljajo pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenije. Z vstopom v poslovno razmerje kupec te pogoje sprejema.

Cene

Vse cene v ceniku so v EUR in brez DDV. Cene proizvodov se določajo s cenikom prodajalca. Prodajalec ima pravico do spremembe cen in Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev brez predhodnega obvestila kupca. Rok za obvestilo pogodbenih kupcev o spremembi cenika in/ali Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev poslovanja ne sme biti krajši od 7 dni pred njihovo uveljavitvijo. V primeru spremembe cen se proizvodi obračunajo po cenah, ki veljajo na dan dobave. Slike izdelkov v ceniku so grafično prikazane in lahko odstopajo od dejanskega izgleda opečnih proizvodov. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Ponudbe in predračuni niso zavezujoči, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno. Kot naročilo se smatra le naročilo, ki je oddano iz strani kupca v pisni obliki pravočasno oz. pred dobavo materiala v oddelek za podporo kupcem na e-naslov prodaja.ormoz@wienerberger.com.

Kupec se zavezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v dogovorjenem roku. Če kupec svojega dolga za dostavljene izdelke ne poravna v dogovorjenem roku, si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti. Prodajalec ima pravico zavrniti dostavo blaga kupcu, če ima kupec na dan oddaje naročila prodajalcu neporavnani dolg v katerem koli znesku in na kateri koli podlagi do prodajalca ali katerega koli člana skupine Wienerberger, znotraj katerega prodajalec deluje kot en član.

Dobava

 • Brezplačna dostava FCO velja v primeru dostav na skladišče kupca (poln LKW - 24 ton).
 • Za  naročilo 12 palet in več na eno dostavno mesto prodajalec organizira prevoz in zaračuna strošek prevoza v višini 80,00 € + DDV/dostavno mesto. Naročilo za katero organizira prevoz prodajalec (12 palet in več), mora biti enkratno.
 • Za naročila od 1 do 11 palet na eno dostavno mesto prodajalec ne organizira prevoza. V tem primeru si prevoz organizira kupec sam. 
 • V primeru naročila prevoza z avtodvigalom, prodajalec zaračuna poleg razklada/preklada (7,00€ + DDV/paleta) še dodatne pavšalne stroške avtodvigala v višini 150 € EUR + DDV.
 • Naročila morajo biti poslana obvezno v pisni obliki v oddelek podpore strankam s strani kupca, po možnosti v pdf obliki (opremljena z našo šifro artikla ali EAN kodo zraven naziva artikla). Vsaka sprememba naročila se sporoči pisno in se upošteva v kolikor roba na skladišču še ni pripravljena za odpremo.
 • Ustna naročila se ne sprejmejo v obdelavo.

Ostali dobavni pogoji

 • V primeru organizacije prevoza s strani prodajalca, bo kupec o datumu dostave obveščen po prejemu pisnega naročila v čim krajšem možnem roku, odvisno od razpoložljivosti vozil. 
 • Razkladanje in prekladanje se obračuna po ceni 7,00 EUR + DDV/ paleto. 
 • Stojnina se obračuna po ceni 9,00 EUR + DDV. Obračuna se tudi za porabljen čas razkladanja nad 1 uro in čas prekladanja. 
 • Euro palete (IZO Profi) se zaračunavajo po vrednosti 16,00 EUR + DDV/paleto. 
 • Prodajalec in kupec se lahko dogovorita tudi za dobavo blaga z avtodvigalom, dobavni rok za dobave z avtodvigalom je odvisen od razpoložljivih avtodvigal in je praviloma daljši od običajnih dobav.
 • Prodajalec dobavlja blago samo na območju Slovenije.

Storno in vračilo blaga

Storno naročila in vračilo blaga je možno samo s pisno privolitvijo prodajalca. V primeru storna naročila in v primeru neupravičenega odstopa kupca od naročila, ima prodajalec pravico, da poleg uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zahteva tudi plačilo za storno v višini 10% neuresničenega naročila.

Vračilo je možno v primeru nepoškodovanega blaga in embalaže v roku 3 mesecev od dobave po predhodnem dogovoru, za kar se prizna 60% zaračunane vrednosti. Vračilo blaga je možno samo ob vnosu v aplikacijo. Ko kupec prejme obvestilo, da je vračilo odobreno od strani proizvajalca lahko vrne blago. Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenega blaga nosi kupec v celoti.

Vračilo nepoškodovanih praznih palet za ponovno uporabo mora kupec izvršiti v roku 1 leta od izdobave ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Po preteku 1 leta prodajalec ni več dolžan prevzeti in plačati palet za večkratno uporabo. Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenih praznih palet nosi kupec v celoti.

Prospekti, dokumentacija

Mere, podatki o teži in kvaliteti, ki so navedeni v katalogih, tehničnih navodilih, prospektih in slikovnih upodobitvah ter vzorčni izdelki in preizkušanci predstavljajo le orientacijske vrednosti povprečne proizvodnje prodajalca.

Vse skice, načrti, izvlečki količin in izračuni, ki jih prodajalec daje na razpolago kupcu, so neobvezujoči, informativni in so last prodajalca ter se le po predhodnem pisnem dogovoru lahko dajo na razpolago tretjim osebam. Slike v katalogih, priročnikih in ceniku so simbolične. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Porotherm Dryfix.extra lepilo v višini normativa (135 ml/m2 – nosilni zid, 67,5 ml/m2 – nenosilni zid) je zajeto v ceni Porotherm Profi in IZO Profi opeke. Za dodatno naročene količine Porotherm Dryfix.extra lepila velja cena iz cenika.

Jamstvo za napake in reklamacije

Prodajalec jamči za pomanjkljivosti na dobavljenih proizvodih, ki so nastale pred prevzemom blaga. Nadaljnja obdelava proizvodov mora biti izvedena v skladu s smernicami, ki jih daje proizvajalec in katere si je kupec dolžan priskrbeti. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan opozoriti na vidne napake proizvodov.

Morebitne reklamacije blaga je kupec dolžan podati v roku 8 dni od dneva prevzema proizvodov in pred morebitno nadaljnjo obdelavo proizvodov. V primeru vgradnje blaga, na kateri so vidne poškodbe ali odstopanja od kvalitete se reklamacija na te proizvode ne prizna. Pri upravičeni in pravočasno podani reklamaciji prodajalec po izbiri v primernem roku nadomesti pomanjkljivi proizvod, ga izboljša ali pa izda dobropis. Jamstvo za napake preneha po šestih mesecih od prevzema proizvodov.

Postopek prijave reklamacije se izvede na povezavi: https://si.wienerberger-jamstvo.tools.wbs-see.com/reklamacija/

Breme dokazovanja napak v vsakem primeru nosi kupec. Predpostavka za vsakršno jamstvo je izpolnitev pogodbenih obveznosti kupca. Proizvod je potrebno do dokončne, pisne ali sodno ugotovljenega jamstva prodajalca pri kupcu skladiščiti tako, da so izključene nadaljnje poškodbe. Morebitna izboljšanja ali nadomestilo se izvede na mestu predaje v skladu z dobavnimi pogoji.

Vsi jamstveni zahtevki so po višini omejeni na vrednost pomanjkljivega, s strani prodajalca dobavljenega proizvoda. Morebitni regresni zahtevki kupca so možni samo pri takojšnji pisni prijavi jamstvenih zahtevkov potrošnika do prodajalca. V vsakem primeru pa so izključeni regresni zahtevki po preteku 6 mesecev od prehoda nevarnosti (rizika) na kupca.

Jamstvo za proizvod

Prodajalec v okviru zakonskih določb jamči za običajno kakovost v panogi. Kupec se obvezuje, da v zahtevah po jamstvu za proizvode sodeluje pri preprečitvi oz. omilitvi škode. To pomeni, da mora kupec zaznavanja ali sporočila, pri katerih je sklepati na vzroke za pravico do jamstva za proizvode, sporočiti v roku 8 dni.

Povračilo škode

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi, odstopa od pogodbe, pomanjkljive izpolnitve obveznosti ali zahtevki iz kakršnegakoli drugega razloga, so izključeni, razen v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Zahtevki za povračilo škode v vsakem primeru zajemajo le čisto odpravo škode, ne pa tudi posledične škode in izgubljenega dobička.

Kraj izpolnitve in sodna pristojnost

Kraj izpolnitve - dobava proizvodov je sedež Wienerberger d.o.o.. Pri reševanju spornih vprašanj se uporabi slovensko pravo, v primeru spora je pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja za program strešne kritine Tondach

Splošni prodajni in dobavni pogoji se uporabljajo pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenije. Z vstopom v poslovno razmerje kupec te pogoje sprejema.

Cene

Vse cene v ceniku so v EUR in brez DDV. Cene proizvodov se določajo s cenikom prodajalca. Prodajalec ima pravico do spremembe cen in Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev brez predhodnega obvestila kupca. Rok za obvestilo pogodbenih kupcev o spremembi cenika in/ali Splošnih prodajnih in dobavnih pogojev poslovanja ne sme biti krajši od 7 dni pred njihovo uveljavitvijo. V primeru spremembe cen se proizvodi obračunajo po cenah, ki veljajo na dan dobave. Slike barv strešnikov v ceniku so grafično prikazane in lahko odstopajo od dejanskega izgleda opečnih proizvodov. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Ponudbe in predračuni niso zavezujoči, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno. Kot naročilo se smatra le naročilo, ki je oddano iz strani kupca v pisni obliki pravočasno oz. pred dobavo materiala v oddelek za podporo kupcem na e-naslov prodaja.krizevci@wienerberger.com.

Kupec se zavezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v dogovorjenem roku. Če kupec svojega dolga za dostavljene izdelke ne poravna v dogovorjenem roku, si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti. Prodajalec ima pravico zavrniti dostavo blaga kupcu, če ima kupec na dan oddaje naročila prodajalcu neporavnani dolg v katerem koli znesku in na kateri koli podlagi do prodajalca ali katerega koli člana skupine Wienerberger, znotraj katerega prodajalec deluje kot en član.

Dobava

 • Za naročila od 1 do 5 palet na eno dostavno mesto prodajalec ne organizira prevoza. V tem primeru si prevoz organizira kupec sam. Naročila oddana do 11:00 ure se lahko dvignejo še isti delovni dan.
 • Za naročila od 6 do 7 palet na eno dostavno mesto, prodajalec organizira prevoz in zaračuna strošek prevoza v višini 100,00 EUR + DDV/dostavno mesto.
 • Za naročila za 8 palet in več na eno dostavno mesto, prodajalec organizira prevoz in zaračuna strošek prevoza v višini 80,00 EUR + DDV/dostavno mesto.
 • Naročilo za katero organizira prevoz prodajalec (6 palet in več), naj bo zbrano skupaj v enem naročilu.
 • Organizacije prevoza z avtodvigalom (HIAB) prodajalec zaračuna poleg razklada/preklada 7,00€/paleta+ DDV še dodatne pavšalne stroške avtodvigala v višini 150 € EUR + DDV.
 • Brezplačna dostava FCO velja v primeru dostav na skladišče kupca (poln LKW je 24 ton).
 • Naročila morajo biti poslana obvezno v pisni obliki v oddelek podpore strankam s strani kupca, po možnosti v pdf obliki (opremljena z našo šifro artikla ali EAN kodo zraven naziva artikla). Vsaka sprememba naročila se sporoči pisno in se upošteva v kolikor roba na skladišču še ni pripravljena za odpremo.
 • Ustna naročila se ne sprejmejo v obdelavo.

Ostali dobavni pogoji

 • V primeru organizacije prevoza s strani prodajalca, bo kupec o datumu dostave obveščen po prejemu pisnega naročila v čim krajšem možnem roku, odvisno od razpoložljivosti vozil in zalog.
 • Razkladanje in prekladanje se obračuna po ceni 7,00 EUR + DDV/paleto. Teža prazne euro palete je 25 kg. 
 •  V kolikor kupec poda naročilo, ki ni definirano na celo paleto strešnikov 1/1 in slemenjakov , se obračuna strošek pakiranja 0,10 eur/kom kar velja za strešnike 1/1 v barvah: PLANOTON 10 (40), TRADITION 9 (31,40,09), CONTITON 9 (31,40,09), TRADITION 11 (40,10,12) in za slemenjake: SLEMENJAKI SLO (40,10,12), SLEMENJAKI HR (31,40,09). Minimalna količina nakupa strešnikov 1/1 je vez-paket.
 • Teža polne euro palete je od ca. 800kg do 1100 kg, glede na vrsto strešnikov.
 • Euro palete se zaračunavajo po vrednosti 16,00 EUR + DDV/paleto. 
 • Dobavni rok za dobave z avtodvigalom je odvisen od razpoložljivih avtodvigal in je praviloma daljši od običajnih dobav. 
 • Skladno z dogovorom je možna dobava manjših količin opeke do 1 palete s pošto proti plačilu (po ceniku dostavljavca).
 • Prodajalec dobavlja blago samo na območju Slovenije.

Storno in vračilo blaga

Vračilo blaga je možno v roku 3 mesecev po dobavi, ob predložitvi ustrezne dokumentacije in odobritve vračila tovarne, ki je blago proizvedla. Vračilo blaga, ki je izdelano po naročilu in/ali je v ceniku označeno z eno ali dvema zvezdicama, ni možno.

Vračilo blaga je možno samo ob vnosu v aplikacijo. Ko kupec prejme obvestilo, da je vračilo odobreno od strani proizvajalca lahko vrne blago.

Vrača se lahko samo originalno zapakirano in nepoškodovano blago na paleti ali povezanih paketih, za kar se prizna 60% zaračunane vrednosti. V primeru vračila blaga v povezanih paketih, mora vrednost presegati 100,00€ + DDV. Vračilo posameznih kosov blaga ni možno. Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenega blaga nosi kupec v celoti.

Vračilo nepoškodovanih praznih palet za ponovno uporabo mora kupec izvršiti v roku 1 leta od izdobave ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Po preteku 1 leta prodajalec ni več dolžan prevzeti in plačati palet za večkratno uporabo. Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenih praznih palet nosi kupec v celoti.

Storno naročila je možno samo s pisno privolitvijo prodajalca. V primeru storna naročila in v primeru neupravičenega odstopa kupca od naročila, ima prodajalec pravico, da poleg uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zahteva tudi plačilo za storno v višini 10% neuresničenega naročila.

Prospekti, dokumentacija

Mere, podatki o teži in kvaliteti, ki so navedeni v katalogih, tehničnih navodilih, prospektih in slikovnih upodobitvah ter vzorčni izdelki in preizkušanci predstavljajo le orientacijske vrednosti povprečne proizvodnje prodajalca.

Vse skice, načrti, izvlečki količin in izračuni, ki jih prodajalec daje na razpolago kupcu, so neobvezujoči, informativni in so last prodajalca ter se le po predhodnem pisnem dogovoru lahko dajo na razpolago tretjim osebam. Slike v katalogih, priročnikih in ceniku so simbolične. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Jamstvo za napake in reklamacije

Prodajalec jamči za pomanjkljivosti na dobavljenih proizvodih, ki so nastale pred prevzemom blaga. Nadaljnja obdelava proizvodov mora biti izvedena v skladu s smernicami, ki jih daje proizvajalec in katere si je kupec dolžan priskrbeti. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan opozoriti na vidne napake proizvodov.

V primeru dostave vidno poškodovanih strešnikov ali količinskih odstopanj, bo prodajalec reklamacijo upošteval le, če je ta zapisniško ugotovljena skupaj s prevoznikom. Za opečne strešnike velja toleranca loma pri dobavi do 2%.

Morebitne reklamacije blaga je kupec dolžan podati v roku 8 dni od dneva prevzema proizvodov in pred morebitno nadaljnjo obdelavo proizvodov. V primeru vgradnje blaga, na kateri so vidne poškodbe ali odstopanja od kvalitete se reklamacija na te proizvode ne prizna. Pri upravičeni in pravočasno podani reklamaciji prodajalec po izbiri v primernem roku nadomesti pomanjkljivi proizvod, ga izboljša ali pa izda dobropis. Jamstvo za napake preneha po šestih mesecih od prevzema proizvodov.

Postopek prijave reklamacije se izvede na povezavi: https://si.wienerberger-jamstvo.tools.wbs-see.com/reklamacija/.  

Breme dokazovanja napak v vsakem primeru nosi kupec. Predpostavka za vsakršno jamstvo je izpolnitev pogodbenih obveznosti kupca. Proizvod je potrebno do dokončne, pisne ali sodno ugotovljenega jamstva prodajalca pri kupcu skladiščiti tako, da so izključene nadaljnje poškodbe. Morebitna izboljšanja ali nadomestilo se izvede na mestu predaje v skladu z dobavnimi pogoji.

Vsi jamstveni zahtevki so po višini omejeni na vrednost pomanjkljivega, s strani prodajalca dobavljenega proizvoda. Morebitni regresni zahtevki kupca so možni samo pri takojšnji pisni prijavi jamstvenih zahtevkov potrošnika do prodajalca. V vsakem primeru pa so izključeni regresni zahtevki po preteku 6 mesecev od prehoda nevarnosti (rizika) na kupca.

Jamstvo za proizvod

Prodajalec v okviru zakonskih določb jamči za običajno kakovost v panogi. Kupec se obvezuje, da v zahtevah po jamstvu za proizvode sodeluje pri preprečitvi oz. omilitvi škode. To pomeni, da mora kupec zaznavanja ali sporočila, pri katerih je sklepati na vzroke za pravico do jamstva za proizvode, sporočiti v roku 8 dni.

Garancija

 • Garancijska doba je 33 let. 
 • Proizvajalec garantira zmrzlinsko odpornost in vodonepropustnost po standardu SIST EN 1304:2014. 
 • Barva ni garantirana. 
 • Proizvajalec brezplačno zamenja vsak strešnik, ki dokazano nima obljubljenih lastnosti po SIST EN 1304:2014. 
 • Za uveljavljanje garancije je potrebno upoštevati navodila za vgradnjo.

Priporočilo proizvajalca za pokrivanje strešnikov

Opečni strešniki so izdelani iz naravnega materiala - gline. Skozi postopek oblikovanja, sušenja in žganja lahko pride do manjših odstopanj pri dimenzijah (cm) in barvah strešnikov.
 
 • Skladno s pravili krovskih del se morajo dimenzije (cm) strešnikov pred izvedbo letvanja preveriti in letvanje izvesti šele po kontroli in v primeru odstopanj dimenzij strešnikov letvanje le temu prilagoditi. 
 • Dve vrsti po 12 strešnikov se z gornjo stranjo obrnjeno navzdol izmeri enkrat stisnjeno in enkrat raztegnjeno. Aritmetična sredina obeh meritev srednjih desetih strešnikov nam po formuli da pokrivno širino, to je priporočljivo širino pokrivanja strešnika. Analogno temu se določi še dolžina pokrivanja in s tem razmik letev. 
 • Zaradi različne sestave gline lahko pride do rahlih odstopanj v barvi. Za enakomerno razporeditev barv po površini strehe se tako pri pokrivanju uporabljajo strešniki vzeti iz različnih palet in pomešani med seboj.

Povračilo škode

Odškodninski zahtevki prodajalcu zaradi zamude pri dobavi dostavi, odstopa od pogodbe, pomanjkljive izpolnitve obveznosti ali zahtevki iz kakršnegakoli drugega razloga, so izključeni, razen v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Zahtevki za povračilo škode v vsakem primeru zajemajo le čisto odpravo škode, ne pa tudi posledične škode in izgubljenega dobička.

Kraj izpolnitve in sodna pristojnost

Kraj izpolnitve - dobava proizvodov je sedež podjetja Wienerberger d.o.o.. Pri reševanju spornih vprašanj se uporabi slovensko pravo, v primeru spora je pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Člani skupine Wienerberger, znotraj katerega prodajalec deluje kot en član, se smatrajo naslednji pravni subjekti:

1. Wienerberger International N.V.; 2. Wienerberger Roof Asset Management GmbH; 3. Wienerberger Osterreich GmbH; 4. Wienerberger zRt.; 5. Wienerberger s.r.o.;  6. Cihelna Kinsky, spol. s r. o.; 7. Wienerberger eurostroj, spol. s r. o.; 8. Silike keramika, spol. s r.o; 9. Wienerberger s.r.o.; 10. Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o.; 11. Handel Ceramika Budowlana Sp. z o.o.; 12. Wienerberger d.o.o.;  13. Wienerberger-Cetera d.d. u likvidaciji; 14. Wienerberger d.o.o. Sarajevo; 15. Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.; 16. Opekarna Pragersko d.o.o.; 17. Wienerberger Backa d.o.o; 18. WIENERBERGER S.R.L.; 19. Wienerberger TOV; 20. Semmelrock International GmbH; 21. Semmelrock Baustoffindustrie GmbH; 22. Semmelrock Stein + Design GmbH; 23. Semmelrock Stein + Design GmbH & CoKG; 24.Semmelrock Industriebeteiligungsverwaltung GmbH; 25. Semmelrock Stein & Design Kft.; 26. SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlazby s.r.o.; 27. Semmelrock Stein & Design d.o.o.; 28. Semmelrock Stein & Design Sp. z o.o.; 29. Semmelrock Stein + Design S.R.L.; 30. Semmelrock Tlakovci d.o.o.; 31. Semmelrock Stein + Design Dlazby s.r.o.; 32. Semmelrock Stein und Design EOOD; 33. Wienerberger GmbH; 34. Schlagmann Beteiligungs GmbH; 35. Schlagmann Poroton GmbH & Co KG; 36. Schlagmann Poroton Vertriebs GmbH; 37. Tongruben Verwaltungs GmbH; 38. Argeton GmbH; 39. Wienerberger Deutschland Service GmbH; 40. RM 2964 Vermogensverwaltungs GmbH; 41. MR Erwerbs GmbH & Co. KG; 42. Redbloc Elemente GmbH; 43. Redbloc Systems Deutschland GmbH; 44. Ammonit Vermogensverwaltungs GmbH; 45. Ammonit GmbH & Co. KG; 46. Wienerberger S.p.A.; 47. Fornaci Giuliane S.r.l. (u likvidaciji); 48. Wienerberger NV; 49. Wienerberger Asset Management NV; 50. Deva-Kort NV; 51.TV Vanheede-Wienerberger; 52. Wienerberger B.V.; 53. Van Hesteren & Janssens B.V.; 54. KDB Baukeramik Vertriebs-GMBH; 55. BrickTrading Holland B.V.; 56. German Brick Trading B.V.; 57. Aberson B.V.; 58. Aberson SmartBuild BV; 59. DEKO Beheer BV; 60. Bricks BV; 61. Bricks GBMH; 62. Deko Industrieel BV; 63. Deko Mobiele Steenzagerij BV; 64. Deko Produkten BV; 65. Deko Solutions BV; 66. Deko Steenzagerij BV; 67. Steinzentrale Nord Leeuwis GmbH; 68. Wienerberger Limited; 69. Galileo Brick Limited (u likvidaciji); 70. Chelwood Group Unlimited (u likvidaciji); 71. The Brick Business Limited (u likvidaciji); 72. Sandtoft Roof Tiles Limited; 73. BDP Holdings Limited; 74. Building Product Design Limited; 75. Glidevale Limited; 76. Passivent Limited; 77. Kingfisher Louvre Systems Limited; 78. Z-Led Limited; 79. Willan Building Services Limited; 80. Glidevale Building and Products Limited; 81. BPD Manufacturing Solutions Limited; 82. Co2nserve Limited; 83. Protect Membranes Limited; 84. Richmond GmbH; 85. WIENERBERGER PARTICIPATIONS SAS; 86. WIENERBERGER SAS; 87. Briqueterie de Rouffach SAS; 88. Egernsund Wienerberger A/S; 89. Wienerberger AS; 90. Vesterled Teglvaerk A/S; 91. Helligso Teglvaerk A/S; 92. Egernsund Tegl a.m.b.a.; 93. A/S Bachmanns Teglvaerk; 94. General Shale Brick Inc.; 95. General Shale Building Materials, Inc.; 96. Columbus Brick Inc.; 97. Watsontown Brick Company; 98. Pipelife Jet Stream, Inc.; 99. Arriscraft Canada Inc.; 100. Arriscraft Canada Acquisitions Ltd.; 101. Wienerberger EOOD; 102. Uspeh AD; 103. Wienerberger OY AB; 104.  Wienerberger AS; 105. UAB Wienerberger Statybine Keramika; 106. Wienerberger India Private Limited; 107. WBI Industries Private Limited; 108. PIPELIFE International GmbH; 109. PIPELIFE Austria GmbH & Co KG; 110. PIPELIFE Austria GmbH; 111. Pipelife Belgium NV; 112. Pipelife Bulgaria EOOD; 113. Pipelife Czech s r.o.; 114. PIPELIFE Deutschland Asset Management GmbH; 115. PIPELIFE Deutschland GmbH & Co. KG Bad Zwischenahn; 116. PIPELIFE Deutschland Verwaltungs-GmbH Bad Zwischenahn; 117. Pipelife Eesti AS; 118. Pipelife Finland OY; 119. Talokaivo Oy; 120. Pipelife France SNC; 121.  Pipelife Hellas S.A.; 122. PIPELIFEHRVATSKA cijevni sustavi d.o.o.; 123. Pipelife Hungaria Kft.; 124. QUALITY PLASTICS HOLDINGS LTD; 125. PIPELIFE IRELAND LTD; 126. Kenfern Investments Ltd (u likvidaciji); 127. Pipelife UK Ltd; 128. Pipelife Latvia SIA; 129.  Pipelife Nederland B.V.; 130. Pipelife Finance B.V.; 131. Inter Act B.V.; 132. Inter ACT industrial automation B.V.; 133. TeleControlNet B.V.; 134. Inter Act GmbH.; 135. Pipelife Norge AS; 136. Pipelife Polska S.A.; 137. Pipelife Romania S.R.L.; 138. Pipelife Serbia d.o.o.; 139.  Pipelife RUS LLC; 140. Pipelife Hafab AB; 141. Pipelife Nordic AB; 142.  Pipelife Sverige AB; 143. Isoterm AB; 144. Pipelife Slovenija d.o.o.; 145. Pipelife Slovakia s r.o.; 146. Arili Plastik Sanayii A.S.; 147. Preflexibel Invest NV; 148. Preflexibel NV; 149. Preflexibel France SAS; 150. Preflex France SAS; 151. Reddy S.A.; 152. Wienerberger Dach Beteiligungs GmbH; 153.  WIBRA Tondachziegel Beteiligungs-GmbH; 154. Tondach Beteiligungs GmbH; 155. Tondach Gleinstatten GmbH; 156. Wienerberger doo Kanjiza; 157. Wienerberger DOOEL Vinica; 158. TONDACH Ingatlanhasznosito Zrt.; 159. TONDACH ROMANIA SRL; 160. Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH; 161. Tondach Holding GmbH; 162. Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbH; 163. Wienerberger Finance Service B.V.; 164. Wienerberger Finanz Service GmbH; 165. Wienerberger West European Holding GmbH; 166. Dryfix GmbH; 167. Interbran Baustoff GmbH; 168.  German Perlite Ltd.; 169. Wienerberger Gamma Asset Management GmbH; 170.  Steinzeug-Keramo GmbH; 171. Steinzeug - Keramo NV; 172.  Keramo-Wienerberger Immo NV; 173. SOCIETA DEL GRES S.p.A.; 174. Steinzeug Keramo s.r.o.; 175. Steinzeug - Keramo SARL; 176. Steinzeug-Keramo Sp. z.o.o. ; 177. IGM Ciglana d.o.o. u likvidaciji; 178. OOO Wienerberger Kirpisch; 179. OOO Wienerberger Kurkaschi.

Tehnična podpora in strokovno svetovanje

Podpora za končne stranke
 • Informacije glede prodaje
 • Informacije glede katalogov, brošur

Prodajna področja

+386 41 693 099

Wienerberger tehnična podpora

Od ideje do realizacije

Wienerberger tehnična podpora 

Pomagamo vam pri reazalizaciji vaših želja!

 • Brezplačno svetovanje o izbiri materiala
 • Brezplačno svetovanje o sistemskih rešitvah in vgradnji materialov
 • Brezplačno svetovanje na terenu (po dogovoru)
 • Brezplačni  izračuni potrebnih količin za vaš projekt 

 

Kontaktirajte nas direktno: