Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja Wienerberger

Splošni prodajni in dobavni pogoji za program zidne opeke Porotherm, fasadne opeke Terca in strešne kritine Tondach. Uporabljajo se pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenije. Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja veljajo od 18.01.2022 in veljajo do preklica ali izdaje novega cenika.

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja za program zidne opeke Porotherm in fasadne opeke Terca

Splošni prodajni in dobavni pogoji se uporabljajo pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenija. Z vstopom v poslovno razmerje kupec te pogoje sprejema.

Cene

Vse cene v ceniku so v EUR in brez DDV. Cene proizvodov se določajo s cenikom prodajalca. Prodajalec ima pravico do spremembe cen. V primeru spremembe cen se proizvodi obračunajo po cenah, ki veljajo na dan dobave. Slike izdelkov v ceniku so grafično prikazane in lahko odstopajo od dejanskega izgleda opečnih proizvodov. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Cenik začne veljati 06. 12. 2021 in velja do preklica ali izdaje novega cenika. Ponudbe in predračuni niso zavezujoči, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno. Kot naročilo se smatra le naročilo, ki je oddano iz strani kupca v pisni obliki pravočasno oz. pred dobavo materiala v oddelek za podporo kupcem na e-naslov prodaja.ormoz@wienerberger.com

Kupec se zavezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v dogovorjenem roku. Če kupec svojega dolga za dostavljene izdelke ne poravna v dogovorjenem roku, si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti. Prodajalec ima pravico zavrniti dostavo blaga kupcu, če ima kupec na dan oddaje naročila prodajalcu neporavnani dolg v katerem koli znesku in na kateri koli podlagi do prodajalca ali katerega koli člana skupine Wienerberger, znotraj katerega prodajalec deluje kot en član.

Dobava

 • Brezplačna dostava FCA kupec ali gradbišče velja v primeru naročila 12 in več palet blaga na eno dostavno mesto. 
 • V primeru naročila 4 – 11 palet blaga na eno dostavno mesto, prodajalec organizira prevoz in zaračuna strošek prevoza v višini 80,00 EUR + DDV/ dostavno mesto. 
 • Za naročila 3 palete in manj na eno dostavno mesto, prodajalec ne organizira prevoza. V tem primeru si prevoz organizira kupec sam. 
 • V primeru naročila prevoza z avtodvigalom, prodajalec zaračuna poleg razklada/preklada še dodatne pavšalne stroške avtodvigala v višini 120,00 EUR + DDV, ne glede na število palet in dostavnih mest

Ostali dobavni pogoji

 • V primeru organizacije prevoza s strani prodajalca, bo kupec o datumu dostave obveščen po prejemu pisnega naročila v čim krajšem možnem roku, odvisno od razpoložljivosti vozil. 
 • Razkladanje in prekladanje se obračuna po ceni 7,00 EUR + DDV/ paleto. 
 • Stojnina se obračuna po ceni 9,00 EUR + DDV. Obračuna se tudi za porabljen čas razkladanja nad 1 uro in čas prekladanja. 
 • Euro palete (IZO Profi) se zaračunavajo po vrednosti 13,00 EUR + DDV/paleto. 
 • V primeru vračila nepoškodovane Euro palete s strani kupca se prizna 13,00 EUR + DDV/paleto, če so palete vrnjene v roku 6 mesecev od dobave. 
 • V kolikor se kupec nahaja v državi, ki ni članica Evropske unije (EU), se zaradi nastalih carinskih stroškov kupci prizna 90% vrednosti palete. 
 • Prodajalec in kupec se lahko dogovorita tudi za dobavo blaga z avtodvigalom, dobavni rok za dobave z avtodvigalom je odvisen od razpoložljivih avtodvigal in je praviloma daljši od običajnih dobav.
 • Skladno z dogovorom je možna dobava manjših količin opeke do 1 palete s pošto proti plačilu.
 • Prodajalec dobavlja blago samo na območju Slovenije.

Storno in vračilo blaga

Storno naročila in vračilo blaga je možno samo s pisno privolitvijo prodajalca. V primeru storna naročila in v primeru neupravičenega odstopa kupca od naročila, ima prodajalec pravico, da poleg uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zahteva tudi plačilo za storno v višini 10% neuresničenega naročila. Vračilo je možno v primeru nepoškodovanega blaga in embalaže pri enaki pogojih kot storno, v roku 3 mesecev od dobave po predhodnem dogovoru, za kar se prizna 90% zaračunane vrednosti. Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenega blaga nosi kupec v celoti.

Prospekti, dokumentacija

Mere, podatki o teži in kvaliteti, ki so navedeni v katalogih, tehničnih navodilih, prospektih in slikovnih upodobitvah ter vzorčni izdelki in preizkušanci predstavljajo le orientacijske vrednosti povprečne proizvodnje prodajalca.

Vse skice, načrti, izvlečki količin in izračuni, ki jih prodajalec daje na razpolago kupcu, so neobvezujoči in so last prodajalca ter se le po predhodnem pisnem dogovoru lahko dajo na razpolago tretjim osebam. Slike v brošuri so simbolične. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb.

Porotherm Dryfix.extra lepilo v višini normativa (150 ml/m – nosilni zid, 75 ml/m – nenosilni zid) je zajeto v ceni Porotherm Profi in IZO Profi opeke. Za dodatno naročene količine Porotherm Dryfix.extra lepila velja cena iz cenika.

Jamstvo za napake in reklamacije

Prodajalec jamči za pomanjkljivosti na dobavljenih proizvodih, ki so nastale pred prevzemom blaga. Nadaljnja obdelava proizvodov mora biti izvedena v skladu s smernicami, ki jih daje proizvajalec in katere si je kupec dolžan priskrbeti. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan opozoriti na vidne napake proizvodov.

Morebitne reklamacije blaga je kupec dolžan podati v roku 8 dni od dneva prevzema proizvodov in pred morebitno nadaljnjo obdelavo proizvodov. Pri upravičeni in pravočasno podani reklamaciji prodajalec po izbiri v primernem roku nadomesti pomanjkljivi proizvod, ga izboljša ali pa izda dobropis. Jamstvo za napake preneha po šestih mesecih od prevzema proizvodov.

Breme dokazovanja napak v vsakem primeru nosi kupec. Predpostavka za vsakršno jamstvo je izpolnitev pogodbenih obveznosti kupca. Proizvod je potrebno do dokončne, pisne ali sodno ugotovljenega jamstva prodajalca pri kupcu skladiščiti tako, da so izključene nadaljnje poškodbe. Morebitna izboljšanja ali nadomestilo se izvede na mestu predaje v skladu z dobavnimi pogoji.

Vsi jamstveni zahtevki so po višini omejeni na vrednost pomanjkljivega, s strani prodajalca dobavljenega proizvoda. Morebitni regresni zahtevki kupca so možni samo pri takojšnji pisni prijavi jamstvenih zahtevkov potrošnika do prodajalca. V vsakem primeru pa so izključeni regresni zahtevki po preteku 6 mesecev od prehoda nevarnosti (rizika) na kupca.

Jamstvo za proizvod

Prodajalec v okviru zakonskih določb jamči za običajno kakovost v panogi. Kupec se obvezuje, da v zahtevah po jamstvu za proizvode sodeluje pri preprečitvi oz. omilitvi škode. To pomeni, da mora kupec zaznavanja ali sporočila, pri katerih je sklepati na vzroke za pravico do jamstva za proizvode, sporočiti v roku 8 dni.

V primeru odločitve prodajalca, da se proizvod izvzame iz prodaje, se kupec zavezuje, da bo takoj ustavil prodajo tega proizvoda in sodeloval pri zamenjavi nazaj vzetega proizvoda z novim. Prodajalec se zavezuje, da bo tak proizvod čimprej zamenjal z novim, enakovrednim proizvodom. Morebitni zahtevki kupca v teh primerih so izrecno izključeni.

Povračilo škode

Odškodninski zahtevki zaradi zamude pri dobavi, odstopa od pogodbe, pomanjkljive izpolnitve obveznosti ali zahtevki iz kakršnegakoli drugega razloga, so izključeni, razen v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Zahtevki za povračilo škode v vsakem primeru zajemajo le čisto odpravo škode, ne pa tudi posledične škode in izgubljenega dobička.

Kraj izpolnitve in sodna pristojnost

Kraj izpolnitve - dobava proizvodov je sedež Wienerberger d.o.o.. Pri reševanju spornih vprašanj se uporabi slovensko pravo, v primeru spora je pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Splošni prodajni in dobavni pogoji podjetja za program strešne kritine Tondach

Splošni prodajni in dobavni pogoji se uporabljajo pri vseh poslovnih razmerjih in veljajo za področje Slovenije. Z vstopom v poslovno razmerje kupec te pogoje sprejema.

Cene

Vse cene v ceniku so v EUR in brez DDV. Cene proizvodov se določajo s cenikom prodajalca. Prodajalec ima pravico do spremembe cen. V primeru spremembe cen se proizvodi obračunajo po cenah, ki veljajo na dan dobave. Slike barv strešnikov v ceniku so grafično prikazane in lahko odstopajo od dejanskega izgleda opečnih proizvodov. Napake v tisku so možne, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Cenik začne veljati 06. 12. 2021 in velja do preklica ali izdaje novega cenika. Ponudbe in predračuni niso zavezujoči, razen če je izrecno pisno drugače dogovorjeno. Kot naročilo se smatra le naročilo, ki je oddano iz strani kupca v pisni obliki pravočasno oz. pred dobavo materiala v oddelek za podporo kupcem na e-naslov prodaja.krizevci@wienerberger.com

Kupec se zavezuje, da bo svoje obveznosti poravnal v dogovorjenem roku. Če kupec svojega dolga za dostavljene izdelke ne poravna v dogovorjenem roku, si prodajalec pridržuje pravico, da kupcu zaračuna zakonske zamudne obresti. Prodajalec ima pravico zavrniti dostavo blaga kupcu, če ima kupec na dan oddaje naročila prodajalcu neporavnani dolg v katerem koli znesku in na kateri koli podlagi do prodajalca ali katerega koli člana skupine Wienerberger, znotraj katerega prodajalec deluje kot en član.

Dobava

Brezplačna dostava FCA kupec ali gradbišče velja v primeru naročila 8 in več palet blaga na eno dostavno mesto in iz enega obrata s tovornim vozilom brez avtodvigala. V primeru naročila 4 – 7 palet blaga na eno dostavno mesto, prodajalec organizira prevoz in zaračuna strošek prevoza v višini 80,00 EUR + DDV / dostavno mesto in za dobavo iz enega obrata. Za naročila 3 palete in manj na eno dostavno mesto, prodajalec ne organizira prevoza. V tem primeru si prevoz organizira kupec sam. V primeru naročila prevoza z avtodvigalom, prodajalec zaračuna poleg razklada / preklada še dodatne pavšalne stroške avtodvigala v višini 120,00 EUR + DDV, ne glede na število palet in dostavnih mest.

Ostali dobavni pogoji

 • V primeru organizacije prevoza s strani prodajalca, bo kupec o datumu dostave obveščen po prejemu pisnega naročila v čim krajšem možnem roku, odvisno od razpoložljivosti vozil in zalog.
 • Razkladanje in prekladanje se obračuna po ceni 7,00 EUR + DDV/paleto. Teža prazne euro palete je 25 kg. 
 • Teža polne euro palete je od ca. 800kg do 1100 kg, glede na vrsto strešnikov. Minimalna količina nakupa je vez-paket. 
 • Euro palete se zaračunavajo po vrednosti 13,00 EUR + DDV/paleto. 
 • V primeru vračila nepoškodovane palete s strani kupca se prizna 13,00 EUR + DDV/paleto. 
 • V kolikor se kupec nahaja v državi, ki ni članica Evropske unije (EU), se zaradi nastalih carinskih stroškov kupci prizna 90% vrednosti palete. 
 • Dobavni rok za dobave z avtodvigalom je odvisen od razpoložljivih avtodvigal in je praviloma daljši od običajnih dobav. 
 • Skladno z dogovorom je možna dobava manjših količin opeke do 1 palete s pošto proti plačilu. 
 • Prodajalec dobavlja blago samo na območju Slovenije.

Storno in vračilo blaga

Vračilo blaga je možno v roku 3 mesecev po dobavi, ob predložitvi ustrezne dokumentacije in odobritve vračila tovarne, ki je blago proizvedla. Vračilo blaga, ki je izdelano po naročilu in/ali je v ceniku označeno z eno ali dvema zvezdicama, ni možno.

Vrača se lahko samo originalno zapakirano in nepoškodovano blago na paleti, za kar se prizna 90% zaračunane vrednosti. V primeru vračila blaga v povezanih paketih, katere vrednost mora presegati 50,00€ se prizna 60% zaračunane vrednosti. Vračilo posameznih kosov blaga ni možno.

Stroške prevoza in organizacijo prevoza vrnjenega blaga nosi kupec v celoti.

Vračilo nepoškodovanih praznih palet za ponovno uporabo mora kupec izvršiti v roku 1 leta od izdobave ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Po preteku 1 leta prodajalec ni več dolžan prevzeti in plačati palet za večkratno uporabo. Storno naročila je možno samo s pisno privolitvijo prodajalca. V primeru storna naročila in v primeru neupravičenega odstopa kupca od naročila, ima prodajalec pravico, da poleg uveljavljanja odškodninskih zahtevkov zahteva tudi plačilo za storno v višini 10% neuresničenega naročila.

Reklamacije

V primeru dostave vidno poškodovanih strešnikov ali količinskih odstopanj, bo prodajalec reklamacijo upošteval le, če je ta zapisniško ugotovljena skupaj s prevoznikom. Za opečne strešnike velja toleranca loma pri dobavi do 2%.

Jamstvo

Morebitne reklamacije blaga je kupec dolžan podati v roku 8 dni od dneva prevzema proizvodov in pred morebitno nadaljnjo uporabo oziroma vgradnjo proizvodov. Pri upravičeni in pravočasno podani reklamaciji prodajalec po izbiri v primernem roku nadomesti pomanjkljivi proizvod ali pa izda dobropis. Jamstvo za napake preneha po šestih mesecih od prevzema proizvodov. Breme dokazovanja napak v vsakem primeru nosi kupec. Predpostavka za vsakršno jamstvo je izpolnitev pogodbenih obveznosti kupca. Proizvod je potrebno do dokončnega, pisnega ali sodno ugotovljenega jamstva prodajalca pri kupcu skladiščiti tako, da so izključene nadaljnje poškodbe. Morebitno nadomestilo se izvede na mestu predaje v skladu z dobavnimi pogoji.

Garancija

 • Garancijska doba je 33 let. 
 • Proizvajalec garantira zmrzlinsko odpornost in vodonepropustnost po standardu SIST EN 1304:2014. 
 • Barva ni garantirana. 
 • Proizvajalec brezplačno zamenja vsak strešnik, ki dokazano nima obljubljenih lastnosti po SIST EN 1304:2014. 
 • Za uveljavljanje garancije je potrebno upoštevati navodila za vgradnjo.

Priporočilo proizvajalca za pokrivanje strešnikov

Opečni strešniki so izdelani iz naravnega materiala - gline. Skozi postopek oblikovanja, sušenja in žganja lahko pride do manjših odstopanj pri dimenzijah (cm) in barvah strešnikov.
 
 • Skladno s pravili krovskih del se morajo dimenzije (cm) strešnikov pred izvedbo letvanja preveriti in letvanje izvesti šele po kontroli in v primeru odstopanj dimenzij strešnikov letvanje le temu prilagoditi. 
 • Dve vrsti po 12 strešnikov se z gornjo stranjo obrnjeno navzdol izmeri enkrat stisnjeno in enkrat raztegnjeno. Aritmetična sredina obeh meritev srednjih desetih strešnikov nam po formuli da pokrivno širino, to je priporočljivo širino pokrivanja strešnika. Analogno temu se določi še dolžina pokrivanja in s tem razmik letev. 
 • Zaradi različne sestave gline lahko pride do rahlih odstopanj v barvi. Za enakomerno razporeditev barv po površini strehe se tako pri pokrivanju uporabljajo strešniki vzeti iz različnih palet in pomešani med seboj.

Povračilo škode

Odškodninski zahtevki prodajalcu zaradi zamude pri dobavi dostavi, odstopa od pogodbe, pomanjkljive izpolnitve obveznosti ali zahtevki iz kakršnegakoli drugega razloga, so izključeni, razen v primeru hude malomarnosti ali naklepa. Zahtevki za povračilo škode v vsakem primeru zajemajo le čisto odpravo škode, ne pa tudi posledične škode in izgubljenega dobička.

Kraj izpolnitve in sodna pristojnost

Kraj izpolnitve - dobava proizvodov je sedež podjetja Wienerberger d.o.o.. Pri reševanju spornih vprašanj se uporabi slovensko pravo, v primeru spora je pristojno sodišče po sedežu prodajalca.

Tehnična podpora in strokovno svetovanje

Bezoek onze showroom

Od ideje do realizacije

Wienerberger tehnična podpora 

Pomagamo vam pri reazalizaciji vaših želja!

 • Brezplačno svetovanje o izbiri materiala
 • Brezplačno svetovanje o sistemskih rešitvah in vgradnji materialov
 • Brezplačno svetovanje na terenu (po dogovoru)
 • Brezplačni  izračuni potrebnih količin za vaš projekt 

 

Kontaktirajte nas direktno: