Semmelrock garancija kakovosti

Garancija za Semmelrock izdelke

Zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili izboljšati kakovost bivanja na prostem z nakupom izdelkov podjetja Semmelrock Stein + Design.

Da bi bili v vsakem trenutku prepričani o kakovosti kupljenega izdelka, vam podjetje Semmelrock Stein + Design d.o.o. ponuja garancijo kakovosti na Semmelrock izdelke.

 

GARANCIJSKI POGOJI:

 •         Podjetje Semmelrock Stein + Design d.o.o. s sedežem v Ogulinu, Otok Oštarijski 4e, izda garancijo za Semmelrock izdelke (v nadaljevanju: izdelek), ki velja za izdelke, kupljene pri Semmelrock Stein + Design d.o.o. ali pri pooblaščenem partnerju.
 •         Kakovost izdelka pomeni, da je izdelek skladen s standardi in tehničnimi specifikacijami proizvajalca ter da v proizvodnem procesu ni napak (v nadaljevanju: napake). Če se taka napaka pojavi med garancijskim obdobjem, bo odpravljena na stroške Semmelrock Stein + Design d.o.o. pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu.
 •         Garancija se uveljavlja s pisno reklamacijo na mestu nakupa izdelka (prodajalca) Semmelrock Stein + Design d.o.o. z obvezno predložitvijo originalnega računa (ali kopije) za kupljen izdelek in Izjave o načinu izvedbe del in vgradnje izdelka.
 •         Kupec ne more uveljavljati pravice do garancije, če niso predloženi vsi zahtevani dokumenti.
 •         Prodajalec je dolžan reklamacijo z vsemi navedenimi prilogami posredovati skupaj z računom, po katerem mu je blago izročil Semmelrock Stein + Design d.o.o.
 •         Kupec je dolžan prodajalca obvestiti o napaki, takoj ko zanjo izve, na način, kot je določeno v prejšnji točki. Po pisni reklamaciji kupec ne more nadaljevati z vgradnjo izdelka. V primeru, da izdelek vgradi po oddani reklamaciji, Semmelrock Stein + Design ne nosi stroškov demontaže in ponovne vgradnje izdelka.
 •         Semmelrock Stein + Design d.o.o. si pridržuje pravico, da lahko pred dokončno odločitvijo o upravičenosti vložene reklamacije v skladu s pogoji te garancije reklamirane izdelke pregleda, odvzame vzorce in jih laboratorijsko testira, za kar je predviden rok največ 30 dni. O tem bo kupec obveščen v odgovoru na pisno pritožbo v 15 dneh od oddaje pritožbe.
 •         V primeru utemeljene reklamacije bo izdelek z napako zamenjan z novim izdelkom v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 30 delovnih dni od dneva prejema reklamacije oziroma od dneva, ko je bila sprejeta odločitev o utemeljenosti reklamacije s testiranjem, ali pa bo reklamacija rešena na drug način, o katerem se bosta dogovorila Semmelrock Stein + Design d.o.o. in kupec.
 •         V primeru, da je treba pregled reklamiranih izdelkov ali površine opraviti na mestu, kjer so reklamirani izdelki, in da to zaradi vremenskih razmer (npr. dež, sneg ali led) ni izvedljivo, se predvideni rok za rešitev reklamacije podaljša, dokler trajajo te vremenske razmere, o čemer bo kupec obveščen pisno, telefonsko ali po elektronski pošti. Če naročnik želi, lahko Semmelrock Stein + Design d.o.o. pisno pojasni nezmožnost izvedbe pregleda, kot je opisano v prejšnjem stavku. Po prenehanju vremenskih razmer, ki onemogočajo izvedbo pregleda, začne rok za obravnavo reklamacije ponovno teči.
 •         Vsi izdelki, ki so zamenjani, postanejo last podjetja Semmelrock Stein + Design d.o.o., če ni drugače dogovorjeno.
 •         V primeru zamenjave izdelka z napako z brezhibnim izdelkom začne garancijski rok ponovno teči od trenutka dostave novega izdelka.
 •         Garancija se izda za obdobje 2 (z besedo: dveh) let in teče od dneva dostave izdelka končnemu kupcu.
 •         Garancija velja na območju Republike Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Slovenije, Republike Srbije in Črne gore.
 •         Pravice, ki pripadajo potrošniku na podlagi te garancije, ne vplivajo na pravice, ki pripadajo potrošniku na podlagi pomanjkljivosti materiala in pravic potrošnikov, ki veljajo na območju Republike Slovenije.

 

GARANCIJA NE ZAJEMA NASLEDNJIH PRIMEROV:

 •         Običajna obraba delov/izdelkov zaradi uporabe (npr. madeži od avtomobilskih pnevmatik, mah na površini).
 •         Škoda, ki nastane zaradi malomarnega, neustreznega in nestrokovnega ravnanja, neupoštevanja navodil proizvajalca o uporabi, namestitve in/ali vzdrževanja izdelka s strani nepooblaščene osebe oziroma vsake okoliščine, ki je ni mogoče pripisati napaki pri izdelavi izdelka, kot so poškodba zaradi nepravilne namestitve, mehanske poškodbe, poškodbe zaradi atmosferskih ali naravnih nesreč.
 •         Pretek 2-letnega roka od predaje izdelka končnemu kupcu.
 •         Napake, ki nastanejo zaradi slabe zasnove ali izvedbe vseh del, pri katerih se uporabljajo izdelki.
 •         Napake, ki nastanejo zaradi nepravilne izbire izdelka glede na vrsto in težo tovora.
 •         Napake, ki nastanejo zaradi nepravilnega shranjevanja ali transporta izdelka.
 •         Napake zaradi montaže, ki ni v skladu s pravili gradbene stroke.
 •         Napake zaradi uporabe neustreznih gradbenih in fugirnih materialov.
 •         Napake, ki nastanejo zaradi neupoštevanja priporočene razdalje med tlakovci.
 •         Napake/poškodbe, ki jih povzročijo naravne nesreče ali druge nesreče, ki jih povzroči višja sila.
 •         Cvetenje betona, ki ga povzroča apno v naravnem procesu zorenja betona.
 •         Razlike v barvi izdelka, ki nastanejo zaradi lastnosti uporabljenih surovin in naravnega procesa zorenja betona.
 •         Razlike v strukturi površine izdelka, ki ne vplivajo na tehnične parametre izdelka.
 •         Onesnaženje površin zaradi zunanjih dejavnikov.
 •         Možne površinske mikrorazpoke, ki nastanejo pri naravnem krčenju betona med zorenjem izdelka.
 •         Razlika v barvi istega izdelka, proizvedenega ob različnih časih.

 

Opomba: Kupec je dolžan ob prevzemu in pred montažo izdelka optično preveriti kakovost in količino blaga.

                  Ne sprejemamo reklamacije vgrajenih izdelkov, ki so imeli ob prevzemu vidno napako,

                  kot tudi ne prevzemanja dodatnih stroškov montaže.