Single family home with one floor. 15 rue des Coteaux 68920 WETTOLSHEIM. Tiles Vauban 2 Droite Red.
Reference photo of single house in Podluzany 13

Korak za korakom do družinske hiše

S pravimi informacijami in zavzetostjo arhitekta, ki obvlada svoj posel, je pot do objekta, o katerem sanjajo vsi člani vaše družine, veliko lažja, kot se zdi na prvi pogled. Zapišite na papir vse svoje želje, imejte nekaj potrpljenja in vzemite si čas ter se predajte najpomembnejšemu projektu v svojem življenju.

Imate zemljišče za gradnjo družinske hiše? Kupili ste ga ali ga podedovali? Ali ga šele nameravate kupiti? Do tega trenutka ste že izračunali, da vas gradnja s kvalitetnim materialom pride ceneje kot nakup novega stanovanja. Družinska hiša se kupuje enkrat v življenju, cel proces zahteva določen trud in čas. Zato se je potrebno dobro informirati in pripraviti na napore, ki prihajajo. Poglejte kaj vas vse čaka….

1.      Kako preveriti kaj in kako se lahko gradi na parceli?

Prvi korak pred pričetkom gradnje ali rekonstrukcije obstoječega objekta je preveriti kaj je dovoljeno graditi na vaši parceli. Ta predlog je koristen že pred samim nakupom gradbene parcele. Na občini v kateri se nahaja zemljišče zaprosite za lokacijsko informacijo. Lokacijska informacija investitorja nameravane gradnje seznani z merili in pogoji, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju nameravane gradnje. Lokacijsko informacijo naročite po pošti ali osebno. Pri naročilu lokacijske informacije je potrebno navesti namen gradnje objekta oziroma izvajanje del. Navesti morate tudi parcelno številko in katastrsko občino zemljišča, ime in naslov oziroma firmo in sedež vlagatelja in ali naj se lokacijski informaciji priložijo kopije kartografskega dela prostorskih aktov, ki veljajo na območju, kjer se nahaja zemljišče.

Če se vam zdi vse to prevelik napor, se raje odločite za drugi korak: izberite pooblaščenega arhitekta, ki vam bo priskrbel vse potrebne informacije.

2.      Kako izbrati pooblaščenega arhitekta?

Arhitekt je prisoten v vseh fazah gradnje. Njegova vloga je da vaše želje in potrebe oblikuje v dom o katerem sanjate in da vas vodi skozi celoten proces. Izberite arhitekta, ki se vam dopade, s katerim boste lahko sodelovali, mogoče po priporočilu od prijatelja ali znanca. Naj cene ne bo najvažnejša pri izbiri, ona je tudi najmanjša postavka v celotnem postopku gradnje. Važna je dobra komunikacija in medsebojno zaupanje v procesu ideje do realizacije. Vaše ideje in zahteve bo arhitekt upošteval in jih še nadgradil, razširil bo vaše poglede in ponudil funkcionalne, estetske in energetsko učinkovitejše rešitve za vaš dom. Na strani Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije boste našli imenik članov pooblaščenih arhitektov in začnite z iskanjem.

Kako vidite svoj bodoči dom?

Če načrtujete gradnjo hiše, izkoristite prednosti tehnične podpore iz podjetja Wienerberger, ki vključuje brezplačen izračun potrebnega gradbenega materiala (na podlagi osnutka), brezplačne strokovne nasvete in brezplačno tehnično podporo.

Natančni odgovori vodijo do popolne rešitve! 

3.      Kako se pripraviti za prvi pogovor z arhitektom?

Na prvi sestanek s pooblaščenim arhitektom prinesite vso dokumentacijo o parceli ali že obstoječemu objektu, če ta že zgrajen (npr. gradbeno dovoljenje z načrti o obstoječi gradnji, dokaz lastništva in lokacijsko informacijo, če ste jo že pridobili). Pred pričetkom izdelave projekta, arhitekt potrebuje tudi geodetski načrt, ki ga lahko naročite pri geodetu ali pa ga vam priskrbi arhitekt. Sedaj je trenutek, da izrazite svoje želje – kas ste si zamislili, koko vidite svojo bodoči dom, koliko članov družine imate, kake so potrebe posameznega člana, vaše bivanjske navade in približno funkcionalno zasnovo v okvirih katerih ste planirali bodočo gradnjo. Po razgovoru je najbolje napisati tako imenovano projektno nalogo, kjer so zajete vse vaše želje in potrebe vaše družine. Projektna naloga bo arhitektu v veliko pomoč pri izdelavi idejne zasnove (IZP) in nadaljnje celotne projektne dokumentacije.

Potreban Vam je izračun građevinskog materijala

Naročite izračun gradbenega materiala

Pomagamo pri izračunu potrebenga gradbenega materiala za vaš objekt. Za zid, streho ali fasado, s samo nekaj kliki do hitrega in preprostega izračuna materiala.

4.      Kaj je projektna dokumentacija?

Projektno dokumentacijo, ki jo izdela projektant oz. pooblaščeni arhitekt, sestavljajo idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev, projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, projektna dokumentacija za izvedbo gradnje in projektna dokumentacijo izvedenih del. S projektno dokumentacijo projektant ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta z arhitekturnimi, gradbenotehničnimi, krajinsko arhitekturnimi in drugimi rešitvami določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta tako, da ta zagotavlja skladnost objekta s predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, skladnost objekta s prostorskimi akti in predpisi o urejanju prostora, skladnost objekta s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter omogoča evidentiranje objekta.

5.      Kaj je idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)?

Sedaj ste v izdelave ideje faze, v kateri se z analizo pride do različnih možnih variant na vaši parceli. Predstavijo se vam prve skice in predlogi funkcionalne zasnove, oblikovanje bodočega objekta in njegov odnos s terenom. Podajte svoje mišljenje, opažanja in zahteve.

V dobrem sodelovanju, bo nadaljnje delo na projektu pripeljal do idejne rešitve, ki ste si jo vi kot investitor želeli. Idejna rešitev oziroma idejna zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP) je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Direkcija RS za vode…., Elektro, vodovod, kanalizacija, občinske in javne ceste….) v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Idejna zasnova vsebuje splošne podatke o udeležencih, gradni in dokumentaciji, splošne podatke o objektih in lokacijske prikaze.

6.      Kaj je dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)?

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja ter vsebuje tiste podatke, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj, ter določi pogoje za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo gradnje in uporabo objekta, upravni organ pa odloči o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja. S projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se zagotavlja izpolnjevanje tistih vsebin bistvenih zahtev, ki vplivajo na umestitev objekta v prostor, in vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, tehnično poročilo in grafične prikaze.

V dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja so potrebni podatki za izračun komunalnega prispevka. V kolikor na vaši parceli že stoji legalni objekt in ga želite porušite se kvadratura obstoječega objekta upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novi objekt.

Architects working in their office

Prijava na novice

Novice prinašajo najpomembnejše informacije iz podjetja Wienerberger. Preprosto se prijavite in novice boste prejeli na vaš e-poštni naslov. 

7.      Kdaj lahko začnem graditi?

 Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve izda gradbeno dovoljenje in ta postane pravnomočno, je potrebno za gradnjo obvezno izdelati dokumentacijo za izvedbo gradnje, investitor mora imenovati nadzornika in nato pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve osem dni pred začetkom izvajanja gradnje prijavi začetek gradnje. Pred pričetkom novogradnje objekta, razen prizidave, je treba izvesti zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja in dokumentacije za izvedbo gradnje.

8.      Koliko dolgo velja gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje preneha veljati, če investitor ne vloži popolne prijave začetka gradnje v petih letih od njegove pravnomočnosti.

9.      Kako se najbolje pripraviti na začetek gradnje in kaj je projektna dokumentacija za izvedbo (PZI)?

Gradnja družinska hiše je življenjski projekt in velika investicija. Z dobra pripravo pred samo gradnjo boste privarčevali vaš denar, čas in živce. Kot smo že ugotovili je sedaj projekt za izvedbo obvezen pri gradnji družinske hiše. Namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in izvajanje gradnje. V projektni dokumentaciji za izvedbo se detajlneje razdela vsa tehnične rešitve za kvalitetno gradnjo. Projekt ne vsebuje samo načrta s področja arhitekture, temveč tudi ostale načrte, kot so načrti s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva… Poleg načrtov je del vsebine tudi popis del in projektantski predračun gradbeno obrtniških in instalacijskih del.

Na vašo željo lahko arhitekt izdela tudi načrt opreme notranje opreme, kot zaključna faza, ki vam pomaga urediti notranji prostor hiše po vaši meri. Lahko izberete materiale , barve, pohištvo, ki se kupi ali izdela po meri, razsvetljavo, opredeliti točne pozicije elektro in strojnih priključkov, izdelati sheme polaganja podnih in zidnih oblog in podobno.

10.      Kako izbrati izvajalca za gradnjo hiše?

S projektom (PZI) in popisom del lahko pridobite ponudbe izvajalcev. Izvajalci vpišejo cene za posamezne faze dela in jih lahko lažje medsebojno primerjate, katera ponudba vam najbolj ustreza. Imejte v mislih, da najcenejša ponudba ni nujno tudi najboljša izbira. Včasih so kvalitetni in zanesljivi mojstri malo dražji. Dobre reference in priporočila lahko prevagajo pri odločitvi. Vsekakor določite roke izvedbe.

11.      Kdo kontrolira gradnjo?

Gradnjo kontrolira nadzornik oz. pooblaščeni arhitekt in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami. Nadzor sodeluje pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču in svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik in pravočasno preprečenje napake pri izvajanju. Nadzornik ne sme pri graditvi istega objekta hkrati nastopati kot izvajalec ali biti v poslovni povezavi z izvajalcem. 

12.      Kako potekajo faze gradnje?

Gradnja je zapleten proces, ki zahteva uporabo veljavnih tehničnih predpisov, gradbenih norm in pravil stroke. Za vse materiale, ki se vgradijo mora izvajalec predložiti ustrezne izjave o skladnosti. Izvedba del mora biti tehnološko pravilna, v vrstnem redu, ki zagotavlja kakovost izvedbe. Začne se ureditvijo gradbišča – pripravljalna dela, zemeljska dela, opaženje, armiranje in betoniranje, zidarska dela, tesarska, izolacijska, nato inštalacijska – vodovod, kanalizacija in drenaža, plinska napeljava, ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, električne inštalacije in zaključna (obrtniška) dela – mizarstvo, ključavničar, PVC ali alu-ključavničar, suho montaža, steklarska, soboslikarska, ter vgradnja gradbenih proizvodov in opreme.

13.      Kdaj se lahko vselite v svojo novo hišo?

Po zaključeni gradnji. Investitor mora po dokončanju gradnje vložiti popolno zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja pristojnemu upravnemu organu z vsemi potrebnimi dokumenti. V kolikor so izpolnjeni vsi pogoji se izda uporabno dovoljenje. Vaša graditeljska pustolovščina je končana in vselili se boste v svoj novi dom. V tem času je potrebno stavbo vpisati še v kataster stavb. Geodetska uprava stavbo vpiše v kataster stavb na podlagi elaborata, ki ga izdela geodetsko podjetje ali projektant. Hkrati z vlogo za vpis stavbe v kataster stavb vložite tudi zahtevo za določitev hišne številke. Na to boste še svojo lastnino vpisali v zemljiško knjigo in dokazovali svoje lastništvo.

Vi v tem trenutku že organizirate vselitveno zabavo.

Reference photo of single house in Jablonove

Nova streha za vašo hišo?

Želite obnoviti streho in s tem narediti vaš dom varnejši, energetsko učinkovitejši in sodobnejši? Uporabite našo individualno vizualizacijo strehe! V nekaj korakih boste videli, kako nova streha izgleda na vašem že obstoječem domu! 

Naš servis in orodja

Prodajna področja

Za vse informacije vezane na naročilo in cene Wienerberger proizvodov kontaktirajte naše območne vodje prodaje.  

Tehnička podpora in svetovanje

S ciljem kvalitetne podpore  končnim kupcem, izvajalcem, arhitektom in poslovnim partnerjem, vam svetuje naša projektno tehnična ekipa. 

Prijava na novice

Prijavite se na Wienerberger novice, s samo nekaj kliki. Prejemali boste informacije o naših proizvodih, izobraževanjih in drugih aktivnostih.