Three business people looking at a blueprint placed on a car bonnet, in front of a building which has a reddish brick façade and is covered in scaffolding, Fast Forward Commercial Excellence
Referentni projekti

Sodobne rešitve za gradnjo potresno odpornih stavb

Obsežna analiza sodobnih rešitev za hitro, potresno odporno in energijsko učinkovito gradnjo.

Kakšni objekti so bili poškodovani med potresi na Hrvaškem in kakšna je bistvena razlika v današnjem načinu gradnje?

Stavbe, ki so bile močno poškodovane v tem potresu, so stare okoli sto let in so zgrajene iz polne opeke (NF - normalni format) in apnene malte, ki je zaradi starosti propadla in je v veliki meri izgubila ključne vezivne lastnosti. Številne porušene stavbe so imele tudi tako imenovane mehke etaže. V času njihove gradnje ni bilo predpisov za potresno odporno projektiranje, saj  številne zasnove nosilnih konstrukcij niso primerne za potresna območja (nearmirana zidovja, nosilni zidovi samo v eni smeri, mehke etaže, nesprejemljive nadgradnje, ipd.)

Danes so materiali in načini gradnje zidanih konstrukcij bistveno izboljšani in prilagojeni potresnim področjem. Trenutno veljaven slovenski standard za potresno odporno gradnjo SIST EN 1998-1 (Evrokod 8) zahteva tako zasnovo, projektiranje in gradnjo objektov, ki zagotavlja visoko raven varnosti med potresi.

Osnovna pravila projektiranja in gradnje

Potresno odporna gradnja s sodobno opeko

Ali je možno s sodobno opeko graditi potresno odporne stavbe, ki bodo varne tudi za močnejše potrese od petrinjskega (ML=6,2)?

S pravilno zasnovo in projektiranjem konstrukcije, ob upoštevanju vseh zahtev in omejitev tehničnega standarda Evrokod 8, ter s pravilnim izvajanjem del, je mogoče zgraditi zidane objekte, ki so varni za vse predvidljive intenzitete potresa v Sloveniji.

Kot omenjeno, so sodobne opeke, ter predvsem gradbeni sistemi precej prilagojeni za stabilno in varno obnašanje med potresom. Posebna geometrija, izboljšane mehanske lastnosti in robustnost opek Porotherm Profi in Porotherm IZO Profi ter sistemske rešitve za gradnjo povezanega zidovja, omogočajo večjo sposobnost disipacije potresne energije. Z ustrezno zasnovo v skladu s sodobnimi evropskimi standardi je mogoče s pomočjo sistema Porotherm Dryfix zgraditi zidane objekte na najbolj potresno ogroženih območjih v Sloveniji.

Porotherm Profi in Porotherm IZO Profi opeke imajo visoko tlačno trdnost (≥ 10 MPa), kar ustreza zahtevam glede trdnosti opeke za zidane konstrukcije na potresnih območjih. Glede na to, da gre za opeke velikega formata, ki se medsebojno povezujejo s poliuretanskim lepilom (in ne z malto) je potresni odziv objekta zgrajenega v sistemu povezanega zidovja nekoliko boljši.

Debelina zidov (opeke) je neposredno povezana z začetno togostjo zidov – povečanje debeline zidov povečuje njihovo togost, s čimer se praviloma povečuje tudi potresna odpornost stavbe. Po standardu je najmanjša debelina nosilnih zidov 19 cm, vendar se za doseganje večje togosti in nosilnosti priporoča debelina 30 cm ali več.

Product installation photosession

Porotherm IZO Profi opeka polnjena s kameno volno

V čem se zidovje iz sodobne opeke razlikuje od tistega, ki je sezidano s klasično malto?

Zidovje iz brušenih opek Porotherm Profi ali Porotherm IZO Profi, ki so medsebojno povezane z lepilom Porotherm Dryfix.extra, ima večjo natezno trdnost in s tem tudi večjo potresno nosilnost. Pri mejni vodoravni obtežbi (kot je potresna obtežba) se tako zidovje poruši po opeki in ne po navpičnih in vodoravnih spojih, kar je običajno slabost zidov, ki so narejeni s klasično malto. Za tako imenovano porušitev po opeki pa so praviloma potrebne večje potresne sile.

Poleg tega so številni testi pokazali, da je v primeru povezanih zidov iz opeke Porotherm Profi mogoče uporabiti višje vrednosti faktorja obnašanja (q faktor), kot je predpisano v standardu (to pomeni, da stavbe boljše disipirajo (»zapravljajo«) potresno energijo). Navedene ciklične preiskave obnašanja zidanih konstrukcij so bile narejene na Zavodu za gradbeništvo v Ljubljani (ZAG) in na Inštitutu IGH v Zagrebu.

Ispitivanje - potres - ZAG Ljubljana
Ispitivanje - potres - ZAG Ljubljana
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Preiskave potresnega obnašanja zidanih konstrukcij, ki so grajene po sistemu povezanega zidovja / Potresna miza
Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG), Ljubljana; vodji projekta doc. dr. Matija Gams in prof. dr. Miha Tomaževič

Preiskave potresnega obnašana polnil izven ravnine, FGAG Split, vodja projekta prof.dr. Boris Trogrlić

Za celovito obnašanje stavbe med potresom je potrebno zidove ustrezno povezati. Kako se zagotovi taka povezava?

Zidovi stavbe morajo biti v vseh smereh povezani z vertikalnimi in horizontalnimi armiranobetonskimi vezmi. Za energijsko učinkovito gradnjo vertikalnih vezi se priporoča vgradnja Porotherm opečnih vogalnikov. Pri takšni izvedbi vezi namreč niso potrebni dodatni opaži, zagotovljen je zahtevan prerez vezi in so učinkovito preprečeni toplotni mostovi. V skladu s standardom Evrokod 8, morajo biti vertikalne vezi izvedene na prostih robovih vsakega nosilnega zidu, na obeh straneh večjih odprtin, na spojih nosilnih zidov, kot tudi znotraj nosilnega zidu, tako da ni presežena medsebojna razdalja od 5 m med vezmi. Vezi morajo biti ustrezno armirane (vzdolžna armatura min. 4 ɸ12, prečna armatura (stremena) min. ɸ8 / 15 cm). Zidovi, ki so na ta način povezani z vertikalnimi in horizontalnimi vezmi bodo med potresom delovali edinstveno (homogeno), kar povečuje potresno odpornost objekta.

Poleg navedenega mora biti stropna konstrukcija v svoji ravnini dovolj toga (učinek toge diafragme). Optimalna rešitev je izvedba Porotherm stropa, saj njegova tlačna AB plošča zagotavlja potrebno togost, stropna konstrukcija pa je lažja v primerjavi s klasičnimi AB ploščami. Manjša teža pomeni tudi manjše potresne sile.

Izvođenje vertikalnog serklaža / Porotherm IZO Profi opeka
Izvođenje vertikalnog serklaža / Porotherm opečni kut Profi
Porotherm proizvodi

Izvedba vertikalnih vezi: s pomočjo Porotherm Dryfix vogalnika (levo) in Porotherm opečnega vogalnika (desno)

V sodobnem gradbeništvu imajo veliko prednost rešitve, ki prihranijo čas pri gradnji.  Ali lahko sodobna opeka odgovori tudi na te zahteve?

Čas, ki je potreben za gradnjo z brušenimi opekami Porotherm Profi in Porotherm IZO Profi ob uporabi Porotherm Dryfix.extra lepila je 3-krat krajši v primerjavi s časom za gradnjo s klasično opeko in malto. To so zdaj potrdila neodvisna merjenja na gradbišču, ki jih je izvedla Fakulteta za gradbeništvo v Zagrebu, pod vodstvom izr. prof. dr. Ivane Burcar Dunović. Izmerjeni normativ dela za to opeko je namreč trikrat manjši od normativa za klasično opeko, kar dejansko pomeni, da je gradnja s sistemom Porotherm Dryfix 3-krat hitrejša od klasičnega sistema. Poleg tega je takšna gradnja suha in čista, zahteva manj delavcev na gradbišču, logistika je enostavnejša, površine zidov pa so izjemno ravne. 

Normativ dela (KV+PKV)

Porotherm 30 Profi Normativ dela
Poleg potresne odpornosti je izjemno pomembna tudi energijska učinkovitost stavb. Ali je mogoče dobiti sistem 2v1?

Porotherm Profi in Porotherm IZO Profi sta točno takšna sistema, saj poleg visoke potresne odpornosti zagotavljata tudi izjemne toplotne lastnosti. Stabilen ovoj Porotherm IZO Profi opeke je napolnjen s kameno volno, ki ima odlično toplotno izolativnost. Na ta način se dosežejo neprimerljivo boljše U vrednosti (do 0,13 W/m2K) brez dodatnih slojev toplotne izolacije!

Ogrevanje prostorov, ki imajo zidove iz opeke Porotherm IZO Profi je veliko hitrejše kot pri drugih konstrukcijskih sklopih, kar prinaša prihranek energije in nižje stroške. Analiza, ki je  opravljena na Fakulteti za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo v Splitu je pokazala, da je ogrevanje prostorov v primeru zidov iz opeke Porotherm IZO Profi celo 20-krat hitrejše od tistih, ki imajo AB stene, izolirane s kameno volno. Notranja klima ostaja uravnotežena skozi celotno leto. Pozimi se zidovi počasi hladijo, poleti pa se počasi segrevajo. Noben drug gradbeni material nima takšnih lastnosti!

Fakulteta za gradbeništvo v Zagrebu je izvedla certificiranje Porotherm detajlov za reševanje toplotnih mostov za sNES stavbe, kjer je bilo dokazano, da v nobenem primeru ne obstaja nevarnost nastanka kondenzacije v konstrukcijskem sklopu. V sodelovanju z isto fakulteto so bile razvite tudi projektantske smernice za gradnjo skoraj nič energijskih stavb.  

Porotherm IZO Profi - U vrednosti za neometan zid
Nestacionarni prehod toplote - Porotherm IZO Profi
Kakšno stopnjo varnosti in zaščite zagotavlja opeka v primeru požara?

Opeka spada v razred negorljivih gradbenih materialov A1. Predelni zidovi debeline 8 cm in več, ki so narejeni iz Porotherm Profi opeke, spadajo v razred požarne odpornosti EI 90. Po drugi strani, nosilni zidovi, ki so debelejši od 25 cm so uvrščeni v razred požarne odpornosti REI 120, kar pomeni, da med požarom izpolnjujejo zahteve po nosilnosti, celovitosti in izolativnosti vsaj 120 minut! Visoka požarna odpornost opečnih zidov Porotherm Profi je bila dokazana s celo vrsto testov, ki so opravljeni v različnih pooblaščenih laboratorijih (ZAG ​Ljubljana, PAVUS na Češkem itd.). Opeka je z vidika požarne odpornosti najvarnejši gradbeni material!

Fakulteta za gradbeništvo v Zagrebu je izvedla preiskave obnašanja različnih ETICS sistemov v primeru požara. Osem metrov visoki nosilni zidovi iz Porotherm Profi opeke so med preiskavo prenesli vse požarne obremenitve brez kakršnih koli poškodb.

Vatrootpornost Porotherm Profi.JPG
Vatrootpornost - Porotherm Profi

(Obojestransko ometano, α≤1,0)

Vir: Bjegović, D., et.al., Usporedba ponašanja različitih ETICS sustava u uvjetima požara ispitivanjem u stvarnoj veličini. Građevinar, 68, 2016.

Zvočna izolacija je izjemnega pomena za kakovost življenja v stavbi. Kako se zaščititi pred hrupom?

V tem primeru je idealna rešitev opeka Porotherm 25 AKU. Pri laboratorijskem preizkušanju zvočne izolacije zidu iz opeke Porotherm 25 AKU, so izmerjeni odlični rezultati – izvrstnih 54 dB! Opeka ima zaradi svoje oblike, dimenzij, razporeditve votlin in masivnosti, veliko togost v smeri prenosa zvoka, kar zagotavlja odlične zvočno izolacijske lastnosti. Dobljena vrednost presega obvezne vrednosti zvočne izolacije med stanovanji, hodniki in dvigali. Poleg Porotherm 25 AKU je bila za konstrukcijski sklop, sestavljen iz Porotherm 10 Profi, kamene volne in Porotherm 8 Profi pridobljena visoka vrednost zvočne izolacije 52 dB.

 
Porotherm 25 AKU
Kaj je e4 hiša?

e4 hiša temelji na izpolnjevanju kriterijev za skoraj nič energijske stavbe (sNES). Zagotavlja varen, zdrav, energijsko učinkovit in cenovno ugoden dom ter izpolnjuje kriterije vlagateljev, ki želijo zaščititi okolje in si zagotoviti naravno klimo v domu. Izhodišče za zasnovo e4 hiše je celostni pristop, zasnovana pa je s cilji zmanjšanja potrebe po energiji (ogrevanje - hlajenje) ter uporabe in akumulacije energije iz obnovljivih virov. Poleg svoje energijske učinkovitosti je e4 hiša izjemno potresno odporna, saj je zasnovana po sodobnih standardih za potresno gradnjo in zgrajena po zgoraj opisanih sistemih. 

 

 
Izvedite več o konceptu e4 hiše

Hiša z naravno in udobno bivalno klimo

Digitalisation process at Wienerberger

Brezplačni izračun materiala

Naročite brezplačen izračun materiala za Porotherm Profi opeko.